Initiatief voorstel huisvesting Biljart- en Bridgecentrum (BBC) Castricum

Aanleiding:
Het Biljart- en Bridgecentrum (BBC) Castricum is sinds 1982 gevestigd op de verdieping van de locatie Stetweg 35 te Castricum. De Stichting Biljart- en Bridgecentrum huurt deze ruimte en is geheel zelf verantwoordelijk voor de inrichting, de energievoorziening en het intern onderhoud van het gebouw. De huurkosten en het energiegebruik zijn de gebruiksperiode meer dan verdubbeld en er zal op korte termijn groot onderhoud uitgevoerd moeten worden. De Stichting ontvangt voor haar activiteiten geen subsidie.

Omdat de ruim 400 deelnemers aan de activiteiten van de Stichting op langere termijn deze lasten niet meer kunnen dragen is de huur van de locatie per medio 2019 opgezegd en zoekt de Stichting al ruim een jaar naar vervangende huisvesting.

Er zijn meerdere mogelijkheden aan de orde gekomen die allen om verschillende redenen zijn afgevallen. Eind 2017 is er met de wethouders Schijf en Steeman gesproken over de mogelijkheden voor de BBC in het voormalige Rode Kruis Gebouw aan de van Speykkade. De Stichting heeft van het College tot heden geen duidelijk standpunt ontvangen over de mogelijkheden voor de BBC in deze ruimte.  Wel is aangegeven dat er wordt gewerkt aan het opstellen van een ruimtelijk kader voor deze locatie.

Waarom nu:
Het is van groot belang dat er voor de BBC op korte termijn vervangende huisvesting wordt gevonden. Wekelijks gebruiken meer dan 400, in hoofdzaak oudere, Castricummers de ruimte voor hun Biljard- en Bridgeactiviteiten. Alternatieven voor deze BBC zijn uitvoerig onderzocht en niet haalbaar gebleken. De locatie van het voormalige Rode Kruis Gebouw aan de van Speijkkade is beschikbaar en zeer geschikt voor de Stichting. Tevens bied de deze plek meer mogelijkheden, waarbij te denken valt aan de ontwikkeling van kleinschalige appartementen voor ouderen. Voorwaarden daarbij is wel dat de speeltuin gehandhaafd blijft, evenals de groenvoorzieningen.

De ontwikkeling moet nu snel worden uitgewerkt om te voorkomen dat de BBC hun huisvesting zal verliezen.

Wat mogen wij van het BBC verwachten
De Stichting is al decennia zelfredzaam en kan ook zelf investeren in huisvesting, er is veel zelfwerkzaamheid en groot draagvlak in Castricum. Er kan van BBC worden verwacht dat ze op voortvarende wijze zal meewerken aan de ontwikkeling van deze locatie.

Hoe nu verder:
Gelet op de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD van 3 januari , waarin het college meldt dat er geen concrete plannen zijn voor de locatie Van Speykkade. Wel meldt het college dat er oriënterende gesprekken zijn geweest met Stichting Hospice Castricum en de bewonersdelegatie.

De VVD fractie stelt voor dat het College, nog dit voorjaar samen met de Stichting Biljart- en Bridgecentrum Castricum en Stichting Hospice Castricum onderzoekt hoe voormalige Rode Kruis Gebouw / terrein aan de van Speykkade zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht voor huisvesting van beide maatschappelijke instellingen. Daarbij mede rekening houdt met het toevoegen van appartementen voor senioren. Vanzelfsprekend moeten bij die onderzoeken ook de bewoners- delegatie betrokken worden.

Bron: VVD Castricum